Tɔtrɔ kǝ Mawunyɔ Na Agbǝtɔwo a

Lǝ tɔtrɔ kǝ mawu nyɔ hǝn nɔ va agbǝtɔ ye gbɛmǝ a ye kpaxo a, tagbǝsɔ bɔbɔ, xɔ nyanyan dǝ nyanyan ji tɔ dǝka wo nyi wɔwɔ lǝ Àgunɛ kidǝ Glito/Togo. Tagbǝsɔ bɔbɔ ŋkǝkǝ amǝtɔn tɔ hunna wo a, wó wɔ ɛ nǝ mawudɔwɔtɔwo, nǝ dukɔn a na rɔn mawu nyɔ a ye ŋkɔ yiyi dǝji dǝ yǝ gbǝmǝ.

 

Ǝgbɛ bɔbɔ vi kǝ xɔ nyanyan dǝ tɔtrɔ kǝ mawunyɔ na a ji a wo

                      Agbǝtɔ kǝ va xɔ nyanyan lǝ ǝtagbǝsɔ kǝ wo wɔ lǝ Àgùnɛ̀ dǝ tɔtrɔ kǝ mawunyɔ na ji a wo lǝ Ǝzo wreti 2022

Ǝtagbǝsɔ xɔ nyanyan dǝ nyanyan ji to tɔtrɔ kǝ mawunyɔ na tɔ lǝ Glito/Togo

                                                               Ǝtagbǝsɔ bɔbɔ xɔ nyanyan dǝ nyanyan dǝ tɔtrɔ kǝ mawunyɔ na a ji lǝ Glito/Togo lǝ Ǝzo wreti 2022

ISE Togo 2023
ISE Togo 2023

Atelier sur l'Impact des Saintes Ecritures à Glitto/Togo en Juillet 2023

ISE Togo 2023
ISE Togo 2023

Atelier sur l'Impact des Saintes Ecritures à Glitto/Togo Juillet 2023

Partager