Dukɔn ŋkɔyiyi

Akpaxo ǝla a, kpǝ ŋkuvi dǝ ŋkɔ yiyi agbǝtɔ tɔ to ǝmɔ wo see nu. Nǝ wo a ɖu lǝ ŋkɔ yiyi agbǝtɔ ji to ǝmɔ wo see nu nyawo a, mi wɔ ǝtagbǝsɔ bɔbɔ, xɔ nyanyan dǝ nyanyan ji nǝ ǝnukpramǝtɔ kǝ la kpranǝ ǝnu amǝ lǝ ǝmɔ hunna nu a wo. Ǝnukpramǝtɔ hunna wo, la cɔ ǝgbɛ bɔbɔ ɖǝ wo dǝtǝ, ila kpra wo nyanyan kǝ wo xɔ lǝ ǝtagbǝsɔ bɔbɔ a mǝ a wo. Ǝgbɛ bɔbɔ kǝ ǝnukpramǝtɔ hunna wo wɔ a wo wu ǝgban (30), i ǝgbɛvi kǝ lǝ ǝgbɛ bɔbɔ hunna mɔki mǝ a wo wu kawo kavǝtakpo (500).

Ǝnukpramǝtɔ nǝ ŋkɔ yiyi agbǝtɔ

                                                Ǝnukpramǝtɔ dukɔn na ŋkɔ tɔ wo

Partager