Ǝgbǝ gɔmǝ ɖǝɖǝ

Lǝ ǝgbǝgɔmǝ ɖǝɖǝ kpaxo a, mawunyɔ wǝma sugbɔ nyi tɔtrɔ dǝ àgùnɛ̀gbǝ mǝ. Mawunyɔ wǝma Luka tɔ, Makǝ tɔ, Matie tɔ, Amǝdɔɖiɖawo tɔ, Timɔte 1 kidǝ 2, Jakǝ tɔ, Filiputɔwo tɔ, Filǝmɔɔ kidǝ Judǝ wo ca tɔ. Mawunyɔ wǝma amǝke mi hrǝn nǝ mí a wo see tɔ to ǝmɔnukpɔkpɔ ǝgbǝgɔmǝ ɖǝɖǝ tɔ i wo ɖǝ wo do.

Mi a kpɔ wǝma hunna wo see ɖǝɖǝfia lǝ agɔmǝ nǝ ǝnu ŋɔŋrɔ ǝla.

Luka wǝma

               Luka wǝma

Matie wǝma

                      Matie wǝma

Makǝ wǝma

                   Makǝ wǝma

Amǝdɔɖiɖa wó wǝma

                Amǝdɔɖiɖawo wǝma

Amǝdɔɖiɖa Pɔlu ye Mawunyɔ wǝma wo

Amǝdɔɖiɖa Pɔlu ye Mawunyɔ wǝma wo

Partager