Nya hǝnhrǝn nya ŋɔŋrɔn

Lǝ nya hǝnhrǝn nya ŋɔŋrɔ ǝ kpa xó ǎ, tó kpǝkpǝdǝŋ Wíclìfú-Bénɛ́n kidǝ SILÚ Tógò-Bénɛ́n tɔ jǐ ǎ, ǝdɔ́ sugbɔ̀ nyi cɔ̀cɔ̀ d'ǝ̀tǝ tɔ i nyi wɔ̀wɔ̀ i ɖo cáwó gbǝ lǝ wɔ̀wɔ̀ ǝ mɔ̀ji yikɔ̀. Lǝ ǝdɔ̀ wɔ̀wɔ̀ hunna wó gblǎmǝ ǎ, mi co mi ǎ hrǝn: ǝnu gɔ̀mǝ kúkú dǝ àgùnɛ̀gbǝ ye wǝma kù wó jǐ nyi cɔ̀cɔ̀ d'ǝ̀tǝ tɔ i nyi wɔ̀wɔ̀; ɖǝɖǝ dísa wǝma kù hunna wó tɔ nyi wɔ̀wɔ̀ nǝ àgùnɛ̀ dukɔ́n, àzán kǝ lǝ kɔ̀siɖagblǎmǝ wó ŋkɔ̀ wó dǝ àgùnɛ̀gbǝ mǝ kidǝ wreti kǝ lǝ ǝ̀xó ǎ mǝ ǎ wó ŋkɔ wó dǝ àgùnɛ̀gbǝ mǝ ǎ wó nyi ɖǝɖǝ disa tɔ nǝ àgùnɛ̀ dukɔ́n, ǝnu kpakpra wǝma àgùnɛ̀gbǝ mǝ tɔ nyi wɔ̀wɔ̀ i do.  Ǝnu kpakpra wǝma àgùnɛ̀gbǝ mǝ tɔ ǎ, kavǝtakpo (100) i wó ɖǝdo i mi xɔɛ̀ lǝ 29/08/2022. Gbɔ̀xó ǝnu kpakpra wǝma lǎ nyi xɔ̀xɔ̀ tɔ ǎ, amǝ wiadrǝ (17) to ǝnujrò amǝ wó tɔ mǝ ǎ cɔ gbǝta bǝ y'ǝwó ǎ nyi ǝnukpramǝtɔ àgùnɛ̀gbǝ mǝ tɔ. Wó xɔ̀ kpakpra dǝ kpakpra jǐ tɔ ji có 03 jǝ 13 nǝ Ǝgbǝɖihɛ̀n wreti 2021 keke i xɔ̀ kúnnuɖǝ wǝma lǝ Àgùnɛ̀/Bénɛ́n. Amǝ wiatɔ́n bùlɔmǝ wó cawó xɔ́ kpakpra dǝ kpakpra jǐ hunna mɔ̀ki tɔ ji có 22 nǝ Vùvɔ̀ wreti jǝ 02 nǝ Ǝ̀zò wreti 2022 lǝ Glitó/Tógó. Ǝ̀xɔ̀ kǝ nyi ǝnu kpakpra dǝ àgùnɛ̀gbǝ mǝ xɔ̀ i wó hún dǝ àgùnɛ̀ dukɔ́n Bénɛ́n kidǝ Tógó tɔ mǝ ǎ wù amǝwo. Ǝnukpravi kǝ lǝ xɔ̀ kpakpra dǝ kpakpra jǐ dǝ nya àgùnɛ̀gbǝ hǝnhrǝn nya àgùnɛ̀gbǝ ŋɔŋrɔ jǐ ǎ wó wù kavǝtakpo lǝ Bénɛ́n kidǝ Tógó. Wo lǝ wɔ̀ ǝdɔ́ dǝ wǝma kǝ la ɖǝ nǝ fránsegbǝ dǝ àgùnɛ̀ ǎ cá jǐ i lǝ ma diŋdimǝ ǎ wǝma hunna cà la dò.  

Ɖǝɖǝ ǝnukpramǝtɔ wo kidǝ wo kunuɖǝwǝma wo tɔ

                                                       Ǝnukpramǝtɔ àgùnǝgbǝ tɔ kǝ xɔ nyanyan ji lǝ Àgùnɛ̀ lǝ Ǝgbǝɖihɛ̀n wreti 2021

Ǝnukpramǝtɔ Togo tɔ wó

                                                                           Ǝnukpramǝtɔ àgùnǝgbǝ tɔ kǝ xɔ nyanyan dǝ nyanyan ji lǝ Glito/Togo lǝ Ǝzo wreti 2022

Ǝnukpramǝtɔ àgùnɛ̀gbǝmǝtɔ bɔbɔnu amǝatɔ kǝ xɔ kpakpra i wo dǝ wo do lǝ ǝnuɖuati wreti 2023

                                                                       Ǝnukpramǝtɔ àgùnɛ̀gbǝmǝtɔ bɔbɔnu amǝvǝatɔ kǝ xɔ kpakpra i do lǝ Ǝnuɖuati wreti 2023                           

Partager