Ǝgbǝ kpakpra wǝma agunǝgbǝ tɔ

Ǝnukpakpra wǝma àgùnɛ̀gbǝ mǝ tɔ a nyi wǝma ɖǝ, i la na ǝduvi kǝ nyi àgùnɛvi kidǝ kǝ ŋ́ nyi àgùnɛvi cawo, la nya àgùnɛ̀gbǝ ŋɔŋrɔ i la nya hǝnhrǝn. Bɔbɔ Agùnǝgbǝ Na Yi Ŋkɔ dɔ wɔ tɔ wo kidǝ kpǝkpǝdǝŋ ǝgbǝdɔwɔtɔ bɔbɔ Wiklifu-Bǝnɛtɔ wo i bɔ i ŋrɔ ǝnukpakpra wǝma àgùnǝgbǝtɔ hunna do. Wǝma hunna nyi ɖǝɖǝdotɔ lǝ 26 Bariwe wreti lǝ 2022 lǝ ɖǝkɛjɛwo viblǝxo Àgùnɛtɔ.

Partager