Mi a wǝ zɔn va Bɔbɔ Àgùnɛ̀gbǝ Na Yi Ŋkɔ ǝka zikpin ji

Ǝnukpramǝtɔ Togo tɔ wó
Ɖǝɖǝ ǝnukpramǝtɔ wo kidǝ wo kunuɖǝwǝma wo tɔ
Ǝnukpramǝtɔ àgùnɛ̀gbǝmǝtɔ bɔbɔnu amǝatɔ kǝ xɔ kpakpra i wo dǝ wo do lǝ ǝnuɖuati wreti 2023
Rencontre annuelle de toutes les équipes de traduction, Août 2023
ISE Togo 2023
Vérification du livre des épitres pastorales par les traducteurs avec le conseiller
Etude et validation du PTA 2023 par le facilitateur du projet, les MCA et l'équipe de traduction
Ǝnukpramǝtɔ nǝ ŋkɔ yiyi agbǝtɔ wo lǝ ɖa aɖi
ISE Agouna 2023
Ǝnukpramǝtɔ nǝ ŋkɔ yiyi agbǝtɔ
Deuxième retraite de l'équipe de traduction
Testing à Tangbala, un village du Togo
Mobilisation à Tokpé
Mobilisation à l'Eglise EEPCM d'Agouna
Formation des membres CA sur l'entreprenariat
Formation des artisans
Formation en leadership transformationnel
Composition des apprenants alpha du Bénin
En pleine composition des apprenants du Togo
Vue d'ensemble des apprenants alpha après composition
Vue d'ensemble des apprenants du Togo
Responsables de la couche féminine avec le facilitateur du projet
Formation d'une couche féminine d'agouna en AGR
Etude et validation du PTA 2024
Vérification des livres de Jean et Pierre
Vu d'ensemble des apprenants du Bénin
Vu d'ensemble des apprenants attestés Togo
Vérification du livre de corinthiens
MCA wycliffe-benin en visite au projet de traduction
Enrégistrement film Jésus
Visite
Retraite

Bɔbɔ AGUNƐGBƎ NA YI ŊKƆ lǝ do wǝzɔ́n nǝ mí lǝ y'ǝka ji zikpin ji. Ǝka ji zikpin hunna lǎ na nǝ wǝma wó mí dǝ àgùnɛ kidǝ y'ekɔtá nu wɔwɔ jí. 

Bɔbɔ Agunɛgbǝ Na Yi Ŋkɔ:

Ǝ́ nyi bɔbɔ ŋkɔ yiyi xɔsǝtɔ, í jɔ lǝ Ǝbo wreti 2018 í fyɔxa dǝsií lǝ ǝnurɛnku 2019/052/MISP/DC/SGM/DAIC/SC/SA. Bɔbɔ Àgùnɛgbǝ Na Yi Ŋkɔ cɔ gbǝta kila wo:

- Jǝ ágbàgbá nǝ ŋkɔ yiyi àgùnɛgbǝ tɔ,

-Trɔ mawu nyɔ wǝma kidǝ wǝma arɔkpa ɖǝsiaɖǝ wó dǝ àgùnɛ̀gbǝ mǝ,

-Ɖǝɖǝdo ǝdɔwɔnù kǝ na nǝ ŋkɔ yiyi ( ǝbo dǝdǝ, ránmǝsǝn, akɔta nù wɔwɔ, kpakprá xɔxɔ.........) dǝ àgùnɛgbǝ mǝ,

-Kpǝkpǝdǝŋ nǝ ŋkɔ yiyi ǝdɔwɔnù ǝnu ŋɔŋrɔ tɔ dǝ àgùnɛgbǝ mǝ,

-Nya hǝnhrǝn nya ŋɔŋrɔ dǝ àgùnɛ̀gbǝ mǝ y'ǝxɔ hunhun to ǝhabɔbɔ wó mǝ kidǝ to afisiafi lǝ àgùnɛ̀ dukɔn ǎ mǝ,

-Ǝnu gɔmǝ kuku to wǝmaku, ǝxolɔlɔ àgùnɛ nyigbán y'ǝnu kǝ ì wɔɖɛ a, ákɔ̀ta ǝnu àgùnɛ dúkɔn tɔ.

                                                                                     Ǝgan bɔ̀bɔ̀  Àgùnɛ̀gbǝ na yi ŋkɔ tɔ wo

Emplacement

Bɔbɔ a y'ǝxomǝ: Nutòmǝ: Zuú; Dukɔ́mama ǝvǝátɔ: Jija; Dúkɔ́màmà ǝtɔatɔ: Àgùnɛ̀; Ǝkɔ́mǝ: Sakpiti;

Áxòmǝ: Projet CASE;

Wǝma ɖákà: 20 Jǐjà;

Ǝkàyɔnu: 65088244/96506309

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.